team

Саргсян Тигран Артаваздович

к.г.н., доцент кафедры

Описание

Родился 08 ноября 1983 года в Ереване.
В 2004 году с отличием окончил бакалавриат Географического факультета Ереванского государственного университета (ЕГУ), в 2006-магистратуру того же факультета. С 2006 по 2009 был соискателем на Кафедре социально-экономической географии ЕГУ. В 2010 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата географических наук. С 2014-доцент (специальность: «География»).
В рамках разных международных программ и степендий по академическому обмену преподавал и вел научные исследования в ряде вузов США, Германии, Польши, Литвы, Венгрии, и т.д. Ведет препеподготовительные занятия для туристских гидов по предмету «География Армении». Прошел ряд курсов по повышению квалификации, в том числе-по интерактивным методам преподавания в Католическом университете Лювена (Бельгия)
С 2009 преподает на Факультете географии и геологии ЕГУ, доцент Кафедры сервиса и Кафедры государственного управления.
С 2014 года по настоящее время ведет преподавательскую деятельность с Российско-Армянском университете. Доцент Кафедры туризма и сферы услуг.

Научные интересы

 • Социально-экономическая география и политическая география
 • графия туризма
 • Устойчивое человеческое развитие у устойчивый туризм
 • Устойчивое городское развитие
 • Глобальные проблемы развития человечества
 • Региональная энергетическая безопасность

Список основных публикаций

 • Տ.Սարգսյան. Զբոսաշրջության համաչափ տարածքային զարգացման քաղաքականության էությունը և անհրաժեշտությունը ՀՀ օրինակով: ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2020, №54 (3) էջ 211-219
 • Տ.Սարգսյան, Ի.Սահակյան, Լ.Հակոբյան, Ն.Հովհաննիսյան. ԵՊՀ սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկայի հեռավար բաղադրիչն ու դրա կազմակերպումը: ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2021, №55 (1), էջ 31-39
 • Տ.Սարգսյան, Ս.Քելյան. Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախա-դրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում: ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2021, №55 (2), էջ 144-150
 • Т.Саргсян, С.Келян, Р.Варданян. Продвижение туристических территорий при помощи СМИ на примере Грузии и России. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետ. համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2022, N1, էջ 63-70
 • T.Sargsyan. Energy Security in the External Energy Policy of the USA. Polish Geographical Journal, (Czasopismo Geograficzne), 2022, Volume 93, Issue 2, p.329-349
 • T.Sargsyan. European Energy Security in the Context of the U.S. External Energy Policy. Բանբեր Երևանի համալ-սա¬րանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 2022, №1 (American Studies), էջ 3-14
 • T.Sargsyan. Regional Characteristics, Principles and Perspectives of Europe's External Energy Supply. ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր. երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2023, №57(1–2), էջ 53-60

Дисциплины