team

Մոմջյան Մարիամ Բաբկենի

տ.գ.թ., դոցենտ

Նկարագիր

Համառոտ տեղեկանք (կենսագրություն)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
20.06.2018թ-ից մինչ այժմ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ
19.06.2018թ.-ից ԵՄ էներգետիկ համայնքի Կարգավորողների Խորհրդի գազի աշխատանքային խմբի անդամ
23.05.2011թ.-20.06.2018 ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության գլխավոր  մասնագետ
2013թ. սեպտեմբերից Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, դասախոս
2019թ. հուլիսից մինչև հավատարմագրման գործընթացի ավարտը Մասնագիտական կրթության որակի ազգային կենտրոնի կողմից Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի հավատարմագրման նպատակով ձևավորած փորձագիտական խմբի ղեկավար
2019թ. մայիսից մինչև հավատարմագրման գործընթացի ավարտը Մասնագիտական կրթության որակի ազգային կենտրոնի կողմից Մխ. Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի հավատարմագրման նպատակով ձևավորած փորձագիտական խմբի ղեկավար
2014-2018թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, դասախոս
2009-2013թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարան, դասախոս
2006թ. ապրիլից մինչ 2011թ. մայիս ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության սակագնային բաժին, առաջատար մասնագետ
2004թ. մայիս-2006թ ապրիլ    ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության ֆինանստատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և վերլուծության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
2003թ. մայիս-օգոստոս     Հայէկոնոմբանկի Խորհրդային մասնաճյուղ Հաշվապահ-գանձապահ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
 
Հուլիս 2012 Դոցենտի գիտական կոչում
Հուլիս 2008
2004-2008թթ.
«Էլեկտրոնային առևտրի ներդրման հիմնախնդիրները ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ոլորտում (ՀՀ օրինակով)» ատենախոսության պաշտպանություն,
 Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական Համալսարանի Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում ամբիոնի հայցորդ,
1999-2004 Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտի Ընդհանուր տնտեսագիտական ֆակուլտետի Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությամբ
(ավարտել եմ գերազանցության դիպլոմով)
Ապրիլ 2004       ԵրՊՏԻ-ի Ուսանողական Գիտական Ընկերության 21-րդ նստաշջանում Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետային բաժանմունքի  առաջին կարգի մրցանակ
Մարտ 2004   ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից հայտարարված ՙլավագույն ուսանող(ուհի)՚ մրցույթի հաղթող, որի համար 2004թ. մարտից հատկացվել է Իսահակ Իսահակյանի անվան  կրթաթոշակ
2002-2004 Հայաստանի Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, հանձնել եմ քննություններ հետևյալ առարկաներից և ստացել հաշվետարի որակավորում.
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար
 • ՀՀ հարկային օրենսդրություն

CV

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Կայուն զարգացում
 • Վերականգնվող էներգետիկա
 • Զբոսաշրջություն

Հրապարակումների ցուցակ

 • «ՀՀ ջրային ռեսուրսների հիդրոէներգետիկ ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ էներգետիկ անվտանգության համատեքստում», Բանբեր N1 (45), 2017 ամսագիր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, էջ 54-63
 • «Էներգետիկ մենեջմենթի ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (հոդված), Երիտասարդ գիտնականների՝ «Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր» թեմայով 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, էջ 91-97, ISSN 1829-4987, 2017թ., տպ.150 հատ
 • «Գլոբալիզացման հեռանկարները էներգետիկայի բնագավառում ԵԱՏՄ օրինակով», «ԱՊՀ անդամ երկրների ժողովուրդների պատմական և մշակութային ընդհանրությունը» թեմայով 8–րդ միջազգային ամառային դպրոցի նյութեր, Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հրատարակչություն, 2016 ISBN978-5-7893-0259-0, էջ 18-26, տպաքանակը 500 հատ
 • «Փոքր hիդրոէներգետիկայի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա,Ա. Սուվարյանի համահեղինակությամբ, N5-6 (189-190), 2016թ. էջ 72-76 տպաքանակը 1000 հատ, ISSN1829-3689
 • «ՀՀ հիդրոէներգետիկ ներուժի կառավարման ռազմավարությունը» Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա,Ա. Սուվարյանի համահեղինակությամբ, N3-4 (187-188), 2016թ. էջ 20-22
 • «Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում» (հոդված), «Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում» թեմայով ՀՊՏՀ 25-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ՀՏԴ 001.89:06, ԳՄԴ 72, ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՀՐԱՏ, 2016 ISBN978-9939-61-135-8, էջ 622-628, տպաքանակը 200 հատ
 • «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացման հիմնահարցերը» (հոդված),Երիտասարդ գիտնականների՝ «Տնտեսագիտության ժամա-նակակից հիմնահարցեր» թեմայով 3-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, էջ 111-119, ISBN978-9939-1-1140-8, 2015թ., տպ.400 հատ
 • «ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման հիմնահարցերը» (հոդված), «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրը» թեմայով հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, էջ 299-304, ISBN978-5-8084-2017-5,2015թ., տպ.100 հատ
 • «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես տնտեսական աճի գործոն», «Տնտեսական զարգացման քա¬ղաքա¬կանության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2014թ. ISBN978-9939-61-099-3 էջ 19-23
 • «Էներգախնայողության հիմնախնդիրները և սպառողների էներգետիկ գրագիտությունը», Բանբեր N2, 2014 ամսագիր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, էջ 97-104
 • «Էլեկտրոնային գործարարությունը որպես ցանցային տնտեսության բաղադրիչ», «Զարգացող երկրներում իննովացիոն տնտեսության ժամանակակից հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, ՀՌՀ, ISBN978-9939-67-084-3,(էջ144-155)
 • «Գնագոյացումը կազմակերպություններում և էներգետիկայում» (դասախոսության տեքստ, տպ. 100 հատ,155 էջ) ՀՏԴ338.5(042.4), ԳՄԴ65.9(0)25ց7 ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՀՐԱՏ, 2011 ISBN978-9939-61-048-1
 • «ՄԻԿՐՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» դասընթացի ուսումնական ձեռնարկի 1-ին` Միկրոէկոնոմիկայի ուսումնասիրության առարկան, մեթոդը և կապը մյուս գիտությունների հետ, 8-րդ` Գնագոյացումը ձեռնարկություններում գլուխներ (ուսումնական ձեռնարկ, տպ. 500 հատ) ՀՏԴ330.101.542 (07)(042.4), ԳՄԴ65ց7 ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՀՐԱՏ, 2011 ISBN978-9939-61-046-7, էջ 8-21 և 274-314
 • «Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում» (հոդված), 21-րդ ԴԱՐ, ՆՈՐԱՎԱՆՔ գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N5 (39) 2011թ., էջ 105-124
 • «Էլեկտրոնային գործարարությունը որպես ցանցային տնտեսության բաղադրիչ» (հոդված), Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N1 (127), հունվար 2011թ. էջ 20-25
 • «Ֆիրմաների տեսություն» դասընթացի առարկայական ծրագիր (բակալավրի ծրագրով ուսուցման համար), ՀՏԴ519.865.5(073), ԳՄԴ22.18, ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՀՐԱՏ, 2011 ISBN978-9939-61-043-6, 14 էջ
 • «Վառելիքա-էներգետիկ համալիրի ընկերությունների տնտեսագիտություն» դասընթացի առարկայական ծրագիր (բակալավրի ծրագրով ուսուցման համար), ՀՏԴ658:662.6(073), ԳՄԴ65.9(2) 304.14, ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՀՐԱՏ, 2011 ISBN978-9939-61-042-9, 15 էջ
 • «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացման ուղղու-թյունները» (հոդված), Օրենք և իրականություն, օգոստոս 2010թ., N8 (178) էջ 27-31
 • «Էլեկտրոնային առևտրի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (հոդված), Գիտություն և տեխնիկա, N2 (522) փետրվար 2007թ. էջ 17-22
 • «Արտադրանքի իրացման գործում էլեկտրոնային առևտրի կիրառման առանձնահատկություններն ու հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (հոդված), Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #1 (78), հունվար, 2007թ. էջ 147-1501.
 • «Էլեկտրոնային առևտուրը և դրա տնտեսական արդյունավետությունը» (հոդված), Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #9 (73), օգոստոս, 2006թ.էջ 202-206

Ֆայլեր