site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 736
)
Посещений: 2316, последнее: 30/09/2020 07:02
Հայկական բաժինՀաշվապահական հաշվառում և հարկում (հեռակա)
Մասնագիտություն – Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.00.6 «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները:
Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների՝ ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը բանկային, ապահովագրական և ներդրումային գործի, ֆինանսական կառավարման և պլանավորման, արժեթղթերի շուկայի, հաշվապահության, կապիտալի շուկայի ոլորտներում: Հաշվապահական հավառման և աուդիտի բակալավրը մասնագետ է, ով ունակ է ձևավորել և կատարել տարբեր մակարդակների բյուջեներ, կառավարել կազմակերպության դրմական հոսքերը, իրականացնել նյութատեխնիկական ապահովվածության, աշխատանքային ծախսերի, մատակարարների հետ հաշիվների նկատմամբ վերահսկողություն: Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում:
Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում: 
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» ծրագիրն ուղղված է հաշվապահական հաշվառման ոլորտում որակավորված ղեկավարների և մասնագետների պատոաստմանը: Մասնագիտության յուրահատկությունը կայանում է ընկերության ֆինանսական հաշվապահության վարման, դրամական հոսքերի, եկամուտների, ծախսերի վերահսկման, գործունեության ֆինանսական արդյունքների որոծման, սեփականատերերի, հարկային մարմինների և այլ հետաքրքրված անձանց համար հաշվետվությունների պատրաստման կարողության մեջ:
Որակավորում
«Հաշվապահական հաշվառման և հարկի բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն (հեռակա)
5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
 
Պրակտիկա
կրեդիտներ
Ուսումնական պրակտիկա
4
Արտադրական պրակտիկա
8
 
Ամփոփիչ պետական հավաստագրում
կրեդիտներ
Պետական քննություն
8
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
8
 
Առարկայի անվանումը
կրեդիտներ
Հայոց պատմություն  (Истортия Армении)
4
Փիլիսոփայություն (Философия)
2
Քաղաքագիտություն (Право)
1
Հայոց լեզու և հայ գրականություն (Армянский язык и армянская литература)
4
Ռուսաց լեզու (Русский Язык)
8
Տնտեսական աշխարհագրություն (Экономическая география)
1
Օտար լեզու (Иностранный язык)
12
Կենսագործունեության անվտանգություն (Безопасность жизнедеятельности)
2
Ֆիզկուլտուրա (Физкультура)
2
Մշակութաբանություն և հայ մշակույթի պատմություն (История армянского искусства)
2
Իրավագիտություն (Юриспруденция)
2
Բարձրագույն մաթեմատիկա  (Մաթեմատիկական վերլուծություն) (Высшая математика (математические исследования))
6
 Բարձրագույն մաթեմատիկա  (Գծային հանրահաշիվ) (Высшая математика (линейная алгебра))
2
Հավանականությունների տեսություն և մաթ.վիճակագրություն   (Теория вероятностей и математическая статистика)
4
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ (Основы информатики)
6
Միկրոտնտեսագիտություն (Микроэкономика)
12
Մակրոտնտեսագիտություն (Макроэкономика)
12
Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն (Общая теория статистики)
4
Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն (Социально-экономическая статистика)
4
Հաշվապահական հաշվառման տեսություն (Теория Бухгалтерского учета)
4
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (Международные экономические отношения)
4
Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորում (Макроэкономическое регулирование экономики)
2
Մենեջմենթի հիմունքները (Основы менеджмента)
4
Մարքեթինգի հիմունքները (Основы маркетинга)
4
Արժեթղթերի շուկա (РЦБ)
4
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ (ЭМММ)
4
Աշխատանքի տնտեսագիտություն (Экономика труда)
2
Բնապահպանության տնտեսագիտություն (Экономика экологии)
2
 Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (Бухгалтерский учет и аудит)
4
Ֆինանսական հաշվառում (Финансовый учет)
4
Ֆինանսներ (Финансы)
6
Կառավարչական հաշվառում (Управленческий учет)
6
Տնտեսական գործունեության վերլ. տեսություն (Теория исследования экономической деятельности)
6
Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն (Исследование финансово-экономической деятельности)
6
Ներքին վերահսկողություն (Внутренний аудит)
6
Աուդիտ (Аудит)
6
Հարկային հաշվառում (Налоговый учет)
4
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն (Налоги и налоговая политика)
6
Ապահովագրական գործ (Страховое дело)
6
Հ/Հ համակարգիչների միջոցով (Компютерная програма БУ)
6
Գործավարությունը հաշվապահությունում (Бух учет документации)
4
Կուրսային աշխատանք (Курсовая работа)
4
Հաշվապահական հաշվառումը մաքսային կազմակերպություններում (Бух учет в таможенных организациях)
5
Հաշվապահական հաշվառումը բաժնետիրական ընկերությունում (Бух. учет в акционерном обществе)
5
Ֆինանսական իրավունք (Финансовое право)
5
Հարկային պլանավորում (Налоговое планирование)
5
Ֆինանսական վերլուծություն (Финансовый анализ)
2
Հայող պատմություն  (Истортия Армении)
4
 
Gazeta.RAU