site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 723
)
Посещений: 1546, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինՖինանսներ
Մասնագիտացում՝ Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտացումը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի կամ մասնագետի դիպլոմ՝ ներառյալ մինչ այդ «Ֆինանսներ» ուղությամբ չսովորածները, և այն ուղղված է ֆինասների, դրամավարկային հարաբերությունների, բանկային գործի և հարկման ոլորտում համակարգային գիտելիքների ձեռքբերմանը: Սույն ուղության մագիստրոսական ծրագրերը հիմնվում են ՏԲԻ-ի ֆինանսների և վարկային ոլորտում ավանդականորեն ուժեղ գիտական դպրոցների  վրա: Ուսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
Մաստեր կլաս (Հայաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Актуальные проблемы экономики Армении)
2
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Ֆինանսական հաշվառում (խորացված դասընթաց) (Финансовый учет (продвинутый курс))
4
Հարկային հաշվառում և հարկային պլանավորում (Налоговый учет и налоговое планирование)
4
Ճգնաժամային կառավարում վարկային կազմակերպություններում (Кризис-менеджмент в кредитных организациях)
4
Բանկային բիզնես (Банковский бизнес)
4
Ֆինանսական հաշվետվողականության վերլուծություն (Анализ финансовой отчетности)
4
Մեգատնտեսագիտություն (Мегаэкономика)
4
Ապահովագրություն և ռիսկերի կառավարում (Страхование и управление рисками)
2
Մաքսային ադմինիստրացիա (Таможенное администрирование)
4
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Ֆինանսական իրավունք (Финансовое право)
2
Ռիսկերի կառավարում (Управление рисками)
2
Տնտեսական զարգացման և հետամնացության տեսությունները (Теории экономического   развития и отсталости)
2
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
 
Gazeta.RAU