site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 722
)
Посещений: 1496, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինՏնտեսության պետական կարգավորում
Մասնագիտացում՝ Տնտեսության պետական կարգավորում
«Տնտեսության պետական կարգավորում» մասնագիտացումը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի կամ մասնագետի դիպլոմ՝ ներառյալ մինչ այդ սույն ուղությամբ չսովորածները, և այն ուղղված է պետության կողմից տնտեսության կարգավորման, դրամավարկային, հարկաբյուջետային և սոցիալական քաղաքականությունների, հանրային կառավարման,  ոլորտում համակարգային գիտելիքների ձեռքբերմանը: Ուսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 
«Տնտեսության պետական կարգավորում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
Մաստեր կլաս (Հայաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Актуальные проблемы экономики Армении)
2
Մակրոտնտեսական ծրագրավորում (Макроэкономическое програмирование)
2
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Հանրային կառավարում
4
Մեգատնտեսագիտություն (Мегаэкономика)
4
Պետության սոցիալական քաղաքականությունը (Социальная политика государства)
4
Ֆինանսական իրավունք
4
Դրամավարկային և արժութային կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (Актуальные проблемы денежно-кредитного и валютного регулирования)
4
Միջազգային հարաբերություններ
4
Միջազգային իրավունք
2
Կապիտալի շուկա և ներդրումներ (Рынок капитала и инвестиции)
2
Միջազգային առևտուր
2
Հակամենաշնորհային կառավարում
4
Տնտեսական աճի ժամանակակից մոդելները (Современные модели экономического роста)
2
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
 
Gazeta.RAU