site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 721
)
Посещений: 1669, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինՀաշվապահական հաշվառում և հարկում
Մասնագիտացում՝ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիստրոսական ծրագիրն ուղղված է հաշվապահական հաշվառման, կիրառական տնտեսագիտական վերլուծության և աուդիտի, հայկական հաշավապահակն հաշվառման՝ պետական, տարածաշրջանային, մունիցիպալ տարբեր մակարդակի կառուցվածքների, խորհրդատվական և ուդիտորական ֆիրմաների, բանկերի, ներդրումային և ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքի համար գոծնական կառավարմանն ադապտացման որակավորված մասնագետների պատրաստմանը:
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Ներսեսյան Կարենի Վասիլիի,
տ.գ.թ., դոցենտ
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտների համակարգը (Система международных стандартов финансовой отчетности)
2
 
 
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
Ֆինանսական հաշվառում և վերլուծություն (Финансовый учет и анализ)
4
 
Մասնագիտական առարկաներ
 
Կրեդիտներ
Տեղեկատվական համակարգերը հաշվապահական հաշվառման մեջ (Информационные системы в бухгалтерском учете)
4
Հարկային պլանավորում (Налоговое планирование)
2
Հարկային հաշվառում (Налоговое  учет)
4
Ֆինանսական հաշվառում (խորացված դասընթաց) (Финансовый учет (продвинутый курс))
4
Ներքին և գործառնական աուդիտ (Внутренний и операционный аудит)
6
Կորպորատիվ ֆինանսներ, ընկերությունների ակտիվների և ռիսկերի (Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний)
4
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Աուդիտի հիմունքները (Основы аудита)
4
Կառավարչական հաշվապահություն (Управленческий учет (продвинутый курс))
4
Գործնական հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ-ում (Практический бухгалтерский учет в РА)
2
Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները բանկային ոլորտում (Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере)
4
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
 
Gazeta.RAU