site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 720
)
Посещений: 1786, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինԱպահովագրական գործ
Մասնագիտացում՝ Ապահովագրական գործ
«Ապահովագրական գործ» մագիստրոսական ծրագիրընախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Ապահովագրական գործ» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է ապահովագրական հարաբերությունների ոլորտում համակարգային գիտելիքների ստացմանը, ապահովագրության՝ որպես ֆինանսավարկային արաբերությունների առանձին ինստիտուտի ըմբռնմանը: Ուղության մագիստրոսական ծրագրերը հիմնվում են ապահովագրական գործունեության միջազգային փորձի վրա՝ հաշվի առնելով Հայաստանում ապահովագրական հարաբերությունների զարգացման ներկա իրավիճակը: ՈՒսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 
 «Ապահովագրական գործ» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Յախշիբեկյան Արտավազդ Աշոտի,
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի ավագ դասախոս
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Ռիսկը՝ որպես ապահովագրական հարաբերությունների հիմք (Риск, как основа страховых отношений)
4
Ապահովագրական ձեռնարկատիրության հիմունքները (Основы страхового предпринимательства)
6
Պետական կարգավորում: Ապահովագրական հարաբերությունների նորմատիվ-իրավական հիմքը (Государственное регулирование. Нормативно-правовая база страховых отношений)
4
Ֆինանսական և ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրությունը (Страхование финансовых и предпринимательских рисков)
4
Սեփականության ապահովագրություն (Имущественное страхование)
4
Ապահովագրության հոգեբանության հիմունքները (Основы психологии страхования)
4
Պատասխանատվության ապահովագրություն (Страхование ответственности)
2
Անհատական ապահովագրություն: Տեսակները: Կյանքի ապահովագրության հիմունքները (Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни)
2
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Ապահովագրություն և վերաապահովագրություն (Страхование и перестрахование)
4
Ֆինանսական կայունության գնահատման մոտեցումները (Подходы к оценке финансовой стабильности)
4
Անդերռայթինգի հիմունքներն ապահովագրությունում (Основы андеррайтинга в страховании)
4
 
 
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
Gazeta.RAU