site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => 89
    [2] => 745
)
Посещений: 1579, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական մագ.հեռակաՀամաշխարհային տնտեսագիտություն
27.04.2017
Մասնագիտացում՝ «Համաշխարհային տնտեսագիտություն»
Սույն ծրագիրը, նախևառաջ, ուղղված է համաշխարհային տնտեսագիտության ոլորտում բարձր որակավորմամբ մասնագետների պատրաստմանը: Ուսումնական գործընթացում հատուկ ուշադրություն է դրաձվում տեսության և գործնականի սինթեզին, խորը մասնագիտական գիտելիքների և հետազոտական հմտությունների ձեռքբերմանը:
Ժամանակակից փուլում զգալիորեն աճում է համաշխարհային տնտեսության զարգացման օրինաչափությունների, տարբեր համաշխարհային ծրագրերի հաջողությունների կամ անհաջողությունների, ինչպես համաշխարհային տնտեսությունում ինտեգրված առանձին ազգային  տնտեսությունների, այնպես էլ համաշխարհային տնտեսության տարբեր տնտեսությունների գործելու արդյունավետության կամ անարդյունավետության պատճառների իմացության կարևորությունը:
 «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի,
տ.գ.թ., դոցենտ
Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոնի վարիչ
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
6
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
6
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
6
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
4
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
6
Փող և ֆինանսական շուկաներ (Деньги и финансовые рынки)
6
Մակրոտնտեսական ծրագրավորում (Макроэкономическое програмирование)
2
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Բանկային կարգավորում և վերահսկում (Банковское регулирование и надзор)
4
Միջազգային առևտուր և ֆինանսներ (Международная торговля и финансы)
8
Մարդկանց, փողի և մշակույթի միգրացիա (Миграция людей, денег и культур)
2
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Միջազգային մարքեթինգ (Международный маркетинг)
4
Արտասահմանյան երկրների հարկային համակարգերը (Налоговые системы зарубежных стран)
4
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
Gazeta.RAU