site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => 89
    [2] => 743
)
Посещений: 1604, последнее: 25/09/2020 05:36
Հայկական մագ.հեռակաՀաշվապահական հաշվառում և հարկում
27.04.2017
Մասնագիտացում՝ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիստրոսական ծրագիրն ուղղված է հաշվապահական հաշվառման, կիրառական տնտեսագիտական վերլուծության և աուդիտի, հայկական հաշավապահակն հաշվառման՝ պետական, տարածաշրջանային, մունիցիպալ տարբեր մակարդակի կառուցվածքների, խորհրդատվական և ուդիտորական ֆիրմաների, բանկերի, ներդրումային և ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքի համար գոծնական կառավարմանն ադապտացման որակավորված մասնագետների պատրաստմանը:
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Ներսեսյան Կարենի Վասիլիի,
տ.գ.թ., դոցենտ
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
6
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
6
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
6
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
6
Կառավարչական հաշվապահություն (Управленческий учет (продвинутый курс))
4
Գործնական հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ-ում (Практический бухгалтерский учет в РА)
2
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
4
Տեղեկատվական համակարգերը հաշվապահական հաշվառման մեջ (Информационные системы в бухгалтерском учете)
2
Հարկային պլանավորում (Налоговое планирование)
4
Հարկային հաշվառում (Налоговое  учет)
4
Ֆինանսական հաշվառում և վերլուծություն (Финансовый учет и анализ)
4
Ներքին և գործառնական աուդիտ (Внутренний и операционный аудит)
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ, ընկերությունների ակտիվների և ռիսկերի կառավարում (Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний)
4
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտների համակարգը (Система международных стандартов финансовой отчетности)
2
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
 
 
Gazeta.RAU