site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 720
)
Посещений: 1818, последнее: 02/07/2020 14:28
Հայկական բաժինԱպահովագրական գործ
Մասնագիտացում՝ Ապահովագրական գործ
«Ապահովագրական գործ» մագիստրոսական ծրագիրընախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Ապահովագրական գործ» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է ապահովագրական հարաբերությունների ոլորտում համակարգային գիտելիքների ստացմանը, ապահովագրության՝ որպես ֆինանսավարկային արաբերությունների առանձին ինստիտուտի ըմբռնմանը: Ուղության մագիստրոսական ծրագրերը հիմնվում են ապահովագրական գործունեության միջազգային փորձի վրա՝ հաշվի առնելով Հայաստանում ապահովագրական հարաբերությունների զարգացման ներկա իրավիճակը: ՈՒսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 
 «Ապահովագրական գործ» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Յախշիբեկյան Արտավազդ Աշոտի,
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի ավագ դասախոս
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Ռիսկը՝ որպես ապահովագրական հարաբերությունների հիմք (Риск, как основа страховых отношений)
4
Ապահովագրական ձեռնարկատիրության հիմունքները (Основы страхового предпринимательства)
6
Պետական կարգավորում: Ապահովագրական հարաբերությունների նորմատիվ-իրավական հիմքը (Государственное регулирование. Нормативно-правовая база страховых отношений)
4
Ֆինանսական և ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրությունը (Страхование финансовых и предпринимательских рисков)
4
Սեփականության ապահովագրություն (Имущественное страхование)
4
Ապահովագրության հոգեբանության հիմունքները (Основы психологии страхования)
4
Պատասխանատվության ապահովագրություն (Страхование ответственности)
2
Անհատական ապահովագրություն: Տեսակները: Կյանքի ապահովագրության հիմունքները (Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни)
2
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Ապահովագրություն և վերաապահովագրություն (Страхование и перестрахование)
4
Ֆինանսական կայունության գնահատման մոտեցումները (Подходы к оценке финансовой стабильности)
4
Անդերռայթինգի հիմունքներն ապահովագրությունում (Основы андеррайтинга в страховании)
4
 
 
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Ситуация с распространением КВ 19 в Армении
0606/20
Подробнее
Э.М.Сандоян, А.Г. Галстян "The Impact of Currency Regulation Policy on the Country’s Export Potential: The Case of Armenia" (Влияние политики валютного регулирования на экспортный потенциал экономики страны (на примере Армении))
2704/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
2604/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
1204/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
Futures Studio - Think to connect!
Event Registration Form
2706/20
Форма на подписку на Futures Studio
Подробнее
Government - How Big is Too Big? (eng)
2706/20
Роль правительства в экономике и в развитии страны в целом является одним из важнейших и часто обсуждаемых вопросов экономики и государственной политики. Но как именно деятельность государства, что нередко отражается в его расходах, влияет на состояние страны, и чем оправданы различные уровни расходов у разных стран?
Подробнее
Government - How Big is Too Big? (rus)
2706/20
Роль правительства в экономике и в развитии страны в целом является одним из важнейших и часто обсуждаемых вопросов экономики и государственной политики. Но как именно деятельность государства, что нередко отражается в его расходах, влияет на состояние страны, и чем оправданы различные уровни расходов у разных стран?
Подробнее
What is an Ecosystem (eng)
2706/20
Понятие экосистемы в экономической теории до сих пор не имеет точного определения. В данном отчете с определенной стороны (для организации, отрасли и страны) раскрывается суть экосистемы, а также обсуждается ее роль в будущем развитии экономики.
Подробнее
What is an Ecosystem (rus)
2706/20
Понятие экосистемы в экономической теории до сих пор не имеет точного определения. В данном отчете с определенной стороны (для организации, отрасли и страны) раскрывается суть экосистемы, а также обсуждается ее роль в будущем развитии экономики.
Подробнее
Gazeta.RAU