site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => 89
    [2] => 747
)
Посещений: 2138, последнее: 10/04/2020 13:37
Հայկական մագ.հեռակաՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
27.04.2017
Մասնագիտացում՝ Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտացումը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի կամ մասնագետի դիպլոմ՝ ներառյալ մինչ այդ «Ֆինանսներ» ուղությամբ չսովորածները, և այն ուղղված է ֆինասների, դրամավարկային հարաբերությունների, բանկային գործի և հարկման ոլորտում համակարգային գիտելիքների ձեռքբերմանը: Սույն ուղության մագիստրոսական ծրագրերը հիմնվում են ՏԲԻ-ի ֆինանսների և վարկային ոլորտում ավանդականորեն ուժեղ գիտական դպրոցների  վրա: Ուսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
6
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
6
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
6
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
4
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
6
Փող և ֆինանսական շուկաներ (Деньги и финансовые рынки)
6
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկա
Կրեդիտներ
Ֆինանսական հաշվառում (խորացված դասընթաց) (Финансовый учет (продвинутый курс))
2
Հարկային հաշվառում և հարկային պլանավորում (Налоговый учет и налоговое планирование)
4
Ճգնաժամային կառավարում վարկային կազմակերպություններում (Кризис-менеджмент в кредитных организациях)
4
Բանկային կարգավորում և վերահսկում (Банковское регулирование и надзор)
6
Ապահովագրություն և ռիսկերի կառավարում (Страхование и управление рисками)
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ, ընկերության ակտիվների և ռիսկերի կառավարում (Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний)
4
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
«Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 2)»
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU