site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => 89
    [2] => 743
)
Посещений: 1407, последнее: 10/04/2020 04:17
Հայկական մագ.հեռակաՀաշվապահական հաշվառում և հարկում
27.04.2017
Մասնագիտացում՝ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում»
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիստրոսական ծրագիրն ուղղված է հաշվապահական հաշվառման, կիրառական տնտեսագիտական վերլուծության և աուդիտի, հայկական հաշավապահակն հաշվառման՝ պետական, տարածաշրջանային, մունիցիպալ տարբեր մակարդակի կառուցվածքների, խորհրդատվական և ուդիտորական ֆիրմաների, բանկերի, ներդրումային և ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքի համար գոծնական կառավարմանն ադապտացման որակավորված մասնագետների պատրաստմանը:
 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Ներսեսյան Կարենի Վասիլիի,
տ.գ.թ., դոցենտ
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ
 
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
6
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
6
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
6
 
Վարիացիոն առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
6
Կառավարչական հաշվապահություն (Управленческий учет (продвинутый курс))
4
Գործնական հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ-ում (Практический бухгалтерский учет в РА)
2
 
Մասնագիտական առարկաներ
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
4
Տեղեկատվական համակարգերը հաշվապահական հաշվառման մեջ (Информационные системы в бухгалтерском учете)
2
Հարկային պլանավորում (Налоговое планирование)
4
Հարկային հաշվառում (Налоговое  учет)
4
Ֆինանսական հաշվառում և վերլուծություն (Финансовый учет и анализ)
4
Ներքին և գործառնական աուդիտ (Внутренний и операционный аудит)
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ, ընկերությունների ակտիվների և ռիսկերի կառավարում (Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний)
4
Մենեջմենթի ժամանակակից հիմնախնդիրները (Современные проблемы менеджмента)
2
Ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտների համակարգը (Система международных стандартов финансовой отчетности)
2
 
Պրակտիկա և գիտահետազոտական աշխատանք
 
Կրեդիտներ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա (Научно-педагогическая практика)
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա (Научно-исследовательская практика)
25
Գիտահետազոտական աշխատանք (Научно-исследовательская работа)
15
 
Վերջնական պետական հավատարմագրում
 
Կրեդիտներ
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն (Подготовка и защита магистерской диссертации)
10
 
 
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
«Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 2)»
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU