site_url.Array
(
  [0] => rus
  [1] => 8
  [2] => 975
)
Посещений: 304, последнее: 06/12/2019 02:40
НаукаВарданян Шираз Коляевич
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
2018 թվականի մայիսի 29-ին, ժամը 1530-ին ՀՌՀ նիստերի դահլիճում կկայանա
ՇԻՐԱԶ ԿՈԼՅԱՅԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
«Ներֆիրմային կառավարման արդյունավետության բարձրացման ռազմավարությունը (ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ՀՀ ձեռնարկությունների նյութերով)» թեմայով Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության գծով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը
 
Գիտական ղեկավար՝ տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արզիկ Միքայելի Սուվարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝
 1. տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Սերյոժայի Մարտիրոսյան
 2. տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան
 
008  Մասնագիտական  խորհուրդ
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
 
29-го мая 2018 года в 1530 в Конференц-зале РАУ состоится публичная защита диссертации ВАРДАНЯНА ШИРАЗА КОЛЯЕВИЧА, представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – «Экономика, управлени хозяйством и его сферами» на тему: «Стратегия повышения эффективности внутрифирменного управления (по материалам предприятий по производству алкогольных напитков РА)»
 
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, Суварян Арзик Михайлович
 
 Официальные оппоненты:
 1. доктор экономических наук, профессор, Мартиросян Тигран Сережаевич
 2. кандидат экономических наук, доцент Асланян Гагик Сергеевич
 
Специализированный совет 008
 
ANNOUNCEMENT

On May 29th, 2018, at 1530 o’clock in RAU Session hall will be held the defence of the thesis of SHIRAZ KOLYA VARDANYAN, claiming scientific degree of Doctor of Economics in the speciality  08.00.02 – «Economics, Management of the Economy and its Spheres». The topic of the thesis is:
«Strategy of Improvong the Effiency of Intra-Firm Management (on the Materials of Alcohol Beverages Production Enterprises of RA)»
 
Supervisor – Doctor of Science, Professor, A.M. Suvaryan
 
Official Critics
 1. Doctor of Science, Professor – T.S. Martirosyan
 2. PhD in Economics, Associate Professor – G.S. Aslanyan
   
008 Professional Council
Gazeta.RAU