site_url.Array
(
  [0] => rus
  [1] => 12
  [2] => 913
)
Посещений: 714, последнее: 27/02/2020 17:13
Шахназарян Н.
 
ШАХНАЗАРЯН
НЕЛЛИ
АЙКАЗОВНА
 
к.э.н, доцент
 
 
Краткая справка (биография)
Родилась в г. Тбилиси в семье служащего. 1967– 1977 гг.училась в средней школе N8 им. А.С. Пушкина. В 1977г. поступила в Ереванский институт народного хозайства по специальности “Планирование промышленности”, который окончила в 1981г, получив квалификацию экономиста.
В 1981г. поступила на очную аспирантуру кафедры “Планирование промышленности” ЕрИНХ. В 1991г. защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидата экономических наук. Позже, в 2002г. получила ученое звание доцента. С 1987 по 1994гг работала преподавателем кафедры политэкономии Ереванского государственного университета. С 1994 по 2009гг. занимала должность доцента кафедры управления ЕрИНХ, который в 2006г. был переименован в Армянский государственный экономический университет. С 2010г. по настоящее время являюсь заведующей кафедры “Антикризисного управления и туризма” того же университета. Одновременно с 2002г. по настоящее время являюсь доцентом кафедры “Управления, бизнеса и туризма” РАУ. Научный руководитель 10 кандидатов экономических наук. Имею 2 детей.
 
Научные интересы
 • Стратегический менеджмент
 • Корпоративное управление
 • Туризм
 
Список публикаций
 • Ռազմավարականկառավարում» ուսումնականձեռնարկ, .Եր.,Գիտություն հրատ.,2015,
 • “Մենեջմենթ” Դասագիրք, Եր., 2016 (соавторство)
 • Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային հետազոտություն Երևան, Տնտեսագետ 2014
 • Стратегическое управление в современных условиях: концепции и подходы
 • ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր/ ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ (ՌԻՆԽ), Երևան, Տնտեսագետ 2011թ.
 
 
Дисциплины
 • Стратегический менеджмент
 • Корпоративное управление
 • Конкурентные стратегии
 • Современный стратегический анализ
 • Основы государственной стратегии социально-экономического развития
 
CV(на русском, английском, армянском) 
Gazeta.RAU