site_url.Array
(
  [0] => rus
  [1] => 12
  [2] => 1216
)
Посещений: 17, последнее: 29/05/2020 05:29
Список публикаций Манукян А.Х.
 1. Manukyan H. Kh. “The influence of the railway construction on the development of the regions (In South Caucasus Region)”. International Scientific Students` Conference “The perspectives of the integration of South Caucasus Region to European Area in the XXI century”, p. 86-92, 5-6 May 2012, Tbilisi (Georgia).
 2. Манукян А.Х., Агаджанян А.В. «Проблемы и пути интеграции системы высшего образования Армении в европейское общеобразовательное пространство». Образование и бизнес: мировые интеграционные процессы: материалы международной науч.-практ. конф. (Нижний Тагил, 21-22 февраля 2013 г.). – Екатеринбург: Изд – во Урал. гос.экон. ун – та, 2013. – Ч. 1. 226 с., стр. 116-123.
 3. Суварян А.М., Манукян А.Х. «Сравнительный анализ моделей корпоративного управления и их особенности в коммерческих банках». Восьмая Годичная научная конференция (2 – 6 декабря 2013г.): Сборник научных статей: Социально – гуманитарные науки. – Ер.: Издательство РАУ, 2014, стр. 101-106.
 4. Суварян А.М., Манукян А.Х. «Повышение эффективности деятельности совета директоров на основе принципов корпоративного управления Базель III». Экономика знаний: проблемы управления формированием и развитием: материалы VI Международной науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014, стр. 50-57.
 5. Սուվարյան Ա.Մ., Սահակյան Ռ.Ա., Մանուկյան Հ.Խ. «Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների բանկային համակարգերի գործունեության առանձնահատկությունները». «Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես# 6 (168) հունիս 2014, էջ 30-32.
 6. Коджоян Р.А., Манукян А.Х. «Корпоративное управление: новые реалии, новая концепция». Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: теория и практика», Россия, г. Москва, 26- 28 июня 2014г., стр. 123-126.
 7. Հ.Խ.Մանուկյան, Ա.Մ. Սուվարյան, Ռ.Ա. Սահակյան, Հ.Ա. Կոջոյան «Կորպորատիվ կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում և նոր հայեցակարգի մշակման սկզբունքները», մենագրություն, Երևան, ՀՌՀ հրատ., 2014, 234 էջ:
 8. Սուվարյան Ա.Մ., Սահակյան Ռ.Ա., Կոջոյան Հ.Ա., Մանուկյան Հ.Խ. «Կորպորատիվ կառավարման զարգացման հիմնադրույթները ՀՀ առևտրային բանկերում», մենագրություն, Երևան, ՀՌՀ հրատ., 2015, 240 էջ:
 9. Սուվարյան Ա.Մ., Սահակյան Ռ.Ա., Մանուկյան Հ.Խ. «Գործընթացային բյուջետավորման դերն ու գործողության մեխանիզմը կորպորատիվ կառավարման համատեքստում», «Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա», գիտական հոդվածների ժողովածու N 3-4, Երևան 2015, Էջ 13 - 15
 10. Манукян А.Х. «Перспективы развития моделей корпоративного управления в 21 веке».//  «Экономика знаний: стратегические проблемы и решения»: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф./ отв. ред. В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015, стр. 155-162.
 11. Суварян А.М., Мкртичян Н.Г., Манукян А.Х. «Особенности организации экспорта продукции малого и среднего бизнеса в развивающихся странах»/ Журнал «Экономика региона», 2017г. (Scopus, web of science).
 12. Суварян А.М., Манукян А.Х., Симонян А.С. «Особенности формирования и развития малого и среднего предпринимательства в некоторых европейских странах»// Экономика знаний в России: от генерации знаний и инноваций к когнитивной индустриализации: материалы IX Международ.науч. - практ. конф. - Краснодар: Кубанский гос. Ун -т, 2017. -313с. – 500 экз. ISBN 978 - 5 - 8209 -1387 – 7, стр. 261-267.
 13. Суварян А.М., Тевикян А.Р., Мкртичян Н.Г., Манукян А.Х., Сарибегян Л.Б., Хачатрян Л.А. «Основные проблемы развития и экспорта продукции малого и среднего предпринимательства в РА и РФ»/ Монография, УДК 658, ББК 65.290-2, ISBN 978-9939-67-190-1,Из-во РАУ, 2017, 341с.
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Э.М.Сандоян, А.Г. Галстян "The Impact of Currency Regulation Policy on the Country’s Export Potential: The Case of Armenia" (Влияние политики валютного регулирования на экспортный потенциал экономики страны (на примере Армении))
2704/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
2604/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
1204/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU